INTERNETOVÝ OBCHOD www.wafflito.cz A TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY

 

Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek http://www.wafflito.cz nebo telefonické linky +420 792 365 263.  Tyto podmínky jsou účinné od 10.8.2020.

 

OZNAČENÍ STRAN

 

Prodávající a provozovatel pro oblast Český Těšín a blízké okolí: Vítězslav Pawlus, se sídlem Náměstí ČSA 1223/9,737 01 Český Těšín, IČ 08889252, vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 38193, další kontaktní údaje wafflito@wafflito.cz. Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod http://www.wafflito.cz. Prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři nebo telefonicky.

 

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Vítězslavem Pawlusem nebo s ním jinak jedná. Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – nebo kupující.

 

OBECNÉ INFORMACE

 

 1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je prezentováno na internetových stránkách,letácích http://www.wafflito.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.
 2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.
 3. Údaje o telefonním čísle budou uloženy na dobu neurčitou pro marketingové účely spojené s provozovnou a tedy k zasílání speciálních a akčních nabídek. Veškeré ostatní údaje budou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení objednávky.
 4. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky – telefonické číslo pro objednávky je +420 792 365 263, nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (eshopová objednávka na internetových stránkách http://www.wafflito.cz) bude u provozovny uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro restauraci nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.
 5. Restaurace Wafflito Vítězslav Pawlus si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Restaurace Wafflito Vítězslav Pawlust si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).
 6. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.
 7. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
 8. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 9. Přijetím objednávky ze strany Restaurace Wafflito Vítězslav Pawlus je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany Wafflito za přijatou, v momentě přijetí SMS na číslo udané ve formuláři, pokud restaurace nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany restaurace ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem Restaurace Wafflito Vítězslav Pawlus. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je restaurace Wafflito oprávněna objednávku zrušit (stornovat).
 10. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V provozovnách restaurace i na webu nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.

 

OBECNÉ INFORMACE K DOPRAVĚ A PLATBĚ

 

 1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.
 2. Nepřevezme-li kupující zboží a restauraci Wafflito vzniknou z tohoto důvodu náklady, je Restaurace Wafflito Vítězslav Pawlus oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 400,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není restauraci Wafflito povinno zboží předat.
 3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.
 4. Cena zboží není včetně obalu, to je 10 Kč za krabici pro 2 Bubble vafle

 

DOPRAVA, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY ZA DODÁNÍ, CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY

 

 1. Způsoby platby: platba hotově při předání. Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 2. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou než je 1000,-Kč nahlásit při objednávání.
 3. Způsoby dodání: kurýrní službou (náš rozvoz) – pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma, osobní odběr.
 4. Doba rozvozu:
  pro Český Těšín a okolí každý den 12:00 do 19:00 hod
 5. Náklady na dodání:
  Osobní odběr 0 Kč.
  Kurýrní služba (náš rozvoz) 20 Kč pro Český Těšín(Centrum, Svibice, okolí Kauflandu v Českém Těšíně), 39 Kč pro okolní lokace (Mosty u Českého Těšína, Chotěbuz, Ropice atp.) dle telefonátu – pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma.
 6. Místa pro osobní odběr
  Wafflito – Hlavní tř. 109/22, 737 01, Český Těšín

 

ZÁRUKA A REKLAMACE (ÚDAJE O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV)

 

 1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit Restauraci Wafflito neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.
 2. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. Restaurace je oprávněna rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.
 3. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.
 4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. ezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  4. spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující Wafflito, co ještě vrátit může, a dá restaurace Wafflito náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 6. Wafflito odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).
 7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí Restaurace Wafflito.
 8. Reklamaci vyřídí Restaurace Wafflito neprodleně. O průběhu reklamace Wafflito kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).
 9. Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), nebo osobně na provozovně, odkud bylo zboží dovezeno ( Hlavní tř. 109/22, 737 01, Český Těšín)

 

 1. Provozovny jsou tyto: Hlavní tř. 109/22, 737 01, Český Těšín
 2. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by restaurace již při uzavření kupní smlouvy vědělo, nebo muselo vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).
  Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
  odstranění vady dodáním nové věci
  odstranění vady
  přiměřená sleva z kupní ceny
  odstoupení kupujícího od smlouvy
  Pokud kupující nesdělí restauraci výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady Wafflito, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu restaurace, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.
 3. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)
  Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
  odstranění vady
  přiměřená sleva z kupní ceny
  Neodstraní-li restaurace vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci (tj. Wafflito Vítězslav Pawlus). Tento souhlas uděluje pro všechny údaje telefonicky předané, obsažené v objednávkovém formuláři či jinak předané, a to na dobu neurčitou. Kupující si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely identifikace klienta a k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. Údaje nebudou předávány dále s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu a s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Menu